Laboratory for Dynamics of Machines and Structures 
Karakterizacija modalnih parametrov pri obratovanju sistema z metodo pseudo sil

Diploma thesis, LADISK, Faculty of Mech Eng, Univ of Ljubljana, August 2021

http://www.fs.uni-lj.si
Povzetek
Osnovo za karakterizacijo modalnih parametrov predstavljajo frekvenčne prenosne funkcije, ki podajajo povezavo med odzivom in vzbujevalno silo v izbranih točkah strukture. Določanje frekvenčno prenosnih funkcij tekom obratovanja je še posebej težavno, ker navadno ni moč neposredno določiti velikosti in lokacije delovanja vzbujevalne sile. Stega vidika se metode identifikacije navadno osredotočajo le na meritve prenosnosti oz. preko strukturnih modifikacij na rekonstrukcijo frekvenčno prenosnih funkcij. V tem delu je predstavljen razvoj nove metode za identifikacijo frekvenčno prenosnih funkcij, ki preko določitve t. i. pseudo sil omogoča posredno identifikacijo obratovalnih obremenitev. Ker je za popis realnih obratovalnih parametrov navadno potrebnih več pseudo sil je bila za identifikacijo frekvenčno prenosnih funkcij uporabljena metoda MIMO (ang. Multi-Input Multi-Output ). Dodatno smo uporabili razcep na singularne vrednosti (SVD) za preverjanje medsebojnih odvisnosti pseudo sil in operacijske deformacijske oblike (ODS) za usklajevanje različnih sklopov meritev. Na ta način nam je uspelo razviti postopek, ki omogoča določanje frekvenčno prenosnih funkcij tekom obratovanja sistema brez kakršnih koli strukturnih modifikacij. Učinkovitost in natančnost postopka je bila verificirana na numeričnem primeru ter validirana na osnovi eksperimenta.